11. « Nu mut nyen a kal maasañ nye u ômôg me bikut, u yig le me yé manyuñ ».
Ndoñi, Ngéda u yé homa nyuñga to hop likil u nla kéne ngéni ini inyu bat le ba tômbhene we mam. Ibale hop u likil u nlet,  to imbe yom i nyuñga, u nla kônde ini ngéni le :

12.  “Man Lôg Ntômb a kal manyañ le ; a manké, koti kekela u hôihag”.
Ndoñi, u kéne i ngéni ini inyu bat, i ngéda sañ to mindañ le ba tômbhene we mam.

13. “Kakañ ngi lég u yi bé ñwet”.
Ndoñi. Ba nyil mut bôt i ngéda ndutu to i ngéda masé.

14.  “ Lôñ Kiñe Hiag Nkoña nye, di yoñ mam kii ma nlo, mandutu to masé”.
Ngéni ini i niiga bés le di nlama leege mandutu mes kikii ma nlo, di hônbaga ki mo ni ñem ntombga.

15. “Hiémbi hi yidil kul nye mbégdé i gwé bikumul”.
Ndoñi. I mut a nyi hiébi a mpot bé. I mboñ mam mabe a mbéna nyugne mo mut ngi hop, inyu i sôô ligweleg jéé libe, ni i yéñ nene. Inyu i kônde yidis i ndoñi ini, mut kôba nye:”Ngañ i kwona  mook mabe, ba kahal ôm ba eñ nsohi”.

16. “Bép kembel i kal biotol nye jam li nkitna bé inyu mut”.
U kéne yo i ngéda mut a ñnog ndutu ngandag. Ndutu i i yilha nye mut mog nu a nyi bé kel to ngéda i a  ga kôsna kunde, ndi a bagna bôdôl yosôna le, to i bôña lelaa, a tehe ndig mapubi. U kônde hihe le : “ñem kii ngog”

17. « Ngé nye m’a  je mbénd mut, a sukul i hibang hi kôp »
Ndoñi. : Ngi ngam i boñha mut i tapa jam. Hala a nkônde ini ndoñi ipe le : « njal i jéha ngwo tibi ». Di mbéna kéne yo mut nu a nhumbul  nyuu, mut bipopota.

18. “Puhe Mbabi a bat ñwaa Ngo Tjañ Nkôlô nye : baa me bag me jog ni Nyemb, me jog ni nkaa u bum ? “
Ndoñi : Mut wata u nla bé lug môñgô ima ngélé yata, inyule “môñgô ima mi nol Impis Ndong”.

19. “Njom Bitjoka man Ndôgnjé nyen a kal maasañ Kon Bakii man Ndôgñém nye :  a Sokliha,  sôô i yé i nañ i bagla mabôk”.
Ndoñi. U nkéne yo i ngéda u nsôga tehe néñha yoñ béé boñge, ndi to yi bé i yom a bi yila. Sañ i niñ i mbéna héñha ngim libag libehee  béé ngi hôlôl.

20. “Man kôi a kal nyañ nye a mama, i mis di  jélak bikembe bi maseñ ha mobé mana”.
Ndoñi. Kéne yo i ngéda u ntehe mut woñ nyuu i nkahal mal nye, biuni, makon, a ntôñ, nyu i nkôple habé. To i ngéda le, u mbotbaga u bot sape, u yônôs yo ni nkus, ndi ngim ngéda u tehe nkus u tahabé ngandag, ndi yéñe to yo i tabé.