21. “Mut kôba nye :  Paa nuga i nsôñ,  bo i yabag lép, ndi ngoo hiobi, i siga, i boñog kii nyoo?“ Ndoñi.
Bilim bi nlo bini. A yé yom kii bo le ; nlañga mut u nigil i boñ kii  nkana, hala a ñnôga, ndi u nyéñ i hielba nkana, hala a yé suk jam.

22. "Inyé won u kal muta nye me yé me nlel i nleleg, me ta me nol bé, ndi jam d’a lôl i nyo woñ jon d’a nol man woñ"
Ndoñi. Sôô mam moñ ma ñem kété ni banga yoñ i mawanda, kel u mpémés mo i mapupi, u mal mu. U yégle ndig u mbôg kok, gwiha bi kundag.  „Baleñ bé  hibaña i homa u nsô  ndeg  mook.

23. “I ton i njé jada liyidil balal ba binuga añ”.
Ndoñi. Ngi yi i yé kon, u yéñ bañ i lédés mam ma ma ntomb. Yata we yata; a hielba bé bitan to mbôgôl. Hikii yom i gwé ndig mbale i sôli yata, yom yata i gwé bé mbôgôl mbale sambog, to ni juu, to ni njamuha.

24. “Nlénd u nai muta Bikok, a hélél i bas dinoo”.
Ndoñi.U nla kéne yo i ngéda ndutu i  nloo we.

25.  “Malét ma Nkainjé, man Lôg Yete nyen a bat maasañ Ndog Bassoñ nye, ndi ki me bôdôl bañ bem we len, hala wee la ! Ndog Bassoñ  nye a ô yem, hi mut a yé a kopa i wéé, a yén”.
Ndoñi. Ini ngéni i niiga bés le, i ngéda bôt ba nkiha, ndi ba bana bé mahoñol mata, to njômbi yata, ba nlabé bana to mi nlélém mi mawanda. Hii mut a gwé i méé mawanda a nyéne i homa a nôgôl loñge. Inyule, ki batada bakal ; “hiobi hi niñil ndig  malep ma nsune”.

26. “Hikiki  hikaka ni i wéé mbôñ”
Ndoñi i yé le, I i yé i yoñ, tééda yo ni joñ le mut nye kii  nye a kadal bañ we yo tole nip yo; ndi to pôôs,  u pôôs bañ yo mut. Ba pôôhana bé nwaa. Hop u Basaa u yé hop u man Basaa, hop u Pulasi, u yé hop u man Pulasi. Man Basaa a pot Basaa, man Pulasi a pot Pulasi. Hikii mut a pot hop wéé u basôgôl bé ba  yigle nye.

27. „Kul i bedeg, masôs ma yét“.
Ndoñi. Ntel u nuñul libag joñ inyu pan i mpele u bipaka,  u nyila tojam.

28. Nu man a ba nol mintômba ñwéé a hoñlag le mi isañ. Kii  isañ a ñwahba, ntômba u ba tém soñ u héñél nye.
Ndoñi. U kéne yo mut nu a yé  hitégél, nu a nyi bé ki i yé ndap bôt. Ngi yi i yé kon, ndi kon u u nkena i  mandegle  ni  bisol.

29. “Ngwélés i keneg i sem  nkol,  nkol u sem ngwélés.”
Ndoñi. Ibale mut a nloo we ngui, u nyubla bañ nye. Ndi ibale u nsuu  nye sañ,  a ñéba we koo sôni. Di nla éte yo ngéni ipe, i impôôna yo; yo ini :

30. “Sombog Mbanda, Man Lôg Yete mañ mut, nyen a kal maasañ nu mbus le Tonye Tjén ; nye a Tonye Tjén, u bôdôl bañ nyumbla me len, sañ i i nlo i bôdôl to hee me ñumul we kut, u kal bañ le me yé mañge.”
Ndoñi. Lumul mut sañ nu u nloo ngui. Tole  nu béé nye ngui i kôli.