31. « Ba lugna bé nyañ  ni ngond muta. »
Ndoñi. Ini a nloo bôta bobasôna i kété manjel momasôna. Muta numpe a nla bé gwés me kii mama yem. I ngwéha  ini i gwé bé pémsan ni mut nye kii nye.

32. Inyéé u nke bé ma tehe ma maasañ ngwé.
Ndoñi. Me hémle ndiki i ngéda me ntehe ni mis mem (mut bipéna).

33. “Man i mbe, ba lélag i moo ma nyañ”.
Ndoñi. Nwet yom, yom yé i mbébél bé nye.

34. “Ki njé i nunuk yôi i tjap nlénd”. Hala a yé nlélém i ngéda u nkal le: “Njé i nun bañ Yôi i tjap nlénd ».
Ndoñi. Sañ i yé lam i ngéda ba jo yo ba kôli ngui. U bép, me nsaa.

35. “Masôbhe, u béé i ti yoñ”.
Ndoñi. Mam malam u ngwel, bôdle ndugi mo i weeni.

36. “We ngi nuhul i ndap, u nyi bé kii dison di ngwal.”
Ndoñi. Ndéñbe ni mban, ba nlona nséñ ndi ndutu u bat bé.

37. Nyig lam, ndi minla mi lolog.
Ndoñi : Bitéé bi mis bi nlôga mangéda ma hogi. We ngi tibil nigil jam u bégés bañjo; u yoñog yihe. Ngéni i mpôna i i yé le :”hié hilam hi hañ bé ni dison”.

38. Nwii le u ñwo, to sesep i ség we njel.
Ndoñi :  Bisimba bi ; yom le u bemeg bé le i mpémél we.

39. Man  ka dibapa  ki  nyañ.
Ndoñi : Kéne yo i ngéda mbôda i yé lam, gwal nlam, man a nyoñ bilem bi bagwal bé ni libag jap. I masé mana le mbôta yoñ i nkoño we nkônô, mut kwañ a loñge yo hiémbi:”B’a man a pôna nyañ ba lep nye, éto éto éa manyañ…..

40. Yap Matat man Ndôg Ñém, nyen a kal le, to me mboñ ki, ma ke bé ngan.
Ndoñi : Bañga mut i nkil bé lipém i loñ yé.

41. Ngo Bayiha ñwaa Iménd Biyiha nye me ntjél bé me makal ma ñôñ, ndi manogok ma Vincent. Baa  Ngo Bayiha a kubul  ñôñ, ni nôgôs Vincent ?
Ndoñi ini le : Ikupul ñôñ li yé béba jam ngandag i mbok BASAA, inyu muta yag ni inyu munlôm. Inyule matjél ma nla Kupa. Éé a manké nga jem li. Sukulu i yé le : Ndéng tjibi (tibi) di  siñgi, mut a ntehe bé tjo.

42. Jon a bon ba ngwo popo, hala wee bôlô i mbok yés ini nlo, di sôñna i sal yo ni masé.
Hi wata wés  a bata  saô  yé  i éba  lelaa   suluk  i ngwal  bon.